Moderaterna bluffar om datalagringsdirektivet

tre_apor_2

EU-domstolen ogiltigförklarade som bekant datalagringsdirektivet eftersom det ansågs strida mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Domstolen fann att den skyldighet för leverantörer av kommunikationstjänster att lagra trafikuppgifter samt göra dem tillgängliga för myndigheter som förskrivs i datalagringsdirektivet utgjorde ett intrång i både rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd för personuppgifter. 

Den svenska lagstiftningen bygger på direktivet och innebär alltså samma intrång i respekten för privatlivet. Man kunde ju tycka att det då skulle räcka för regering och riksdag att upphäva den svenska lagen, eftersom den rimligtvis, precis som direktivet, strider mot mänskliga rättigheter.

Men det har man inte avsikt att göra. Istället tillsätter man en utredning som har fått i uppdrag ”att att se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i direktivet som EU-domstolen har lyft fram”. Utredaren ska ”föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten samt, om resultatet av analysen visar på brister i förhållande till unionsrätten, för att leva upp till unionsrättens krav.”

Jag tolkar det så här. Den personliga integriteten och respekten för privatlivet kränks när lagring av trafikuppgifter sker av oskyldiga privatpersoners kommunikation. Denna kränkning har EU-domstolen uttalat inte är förenlig med de mänskliga rättigheterna som alla medlemsstater har att leva upp till. Det spelar då ingen roll om ett land, t ex Sverige, tagit fram striktare lagstiftning som försöker skydda den personliga integriteten i hanteringen av uppgifterna, eftersom det rimligtvis är själva insamlandet av uppgifter som blir olaglig enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Det hade naturligtvis varit en stor skillnad om uppgifterna samlats in först EFTER en domstol fattat beslut om att insamling ska få ske och att den eller de som omfattas av insamlingen är misstänkta för något grovt brott. Men så är inte fallet. Insamlingen sker för allt och alla och det är denna urskiljningslösa insamling som nu är olaglig. De operatörer som vägrar samla in uppgifter efter EU-domstolens beslut gör alltså rätt enligt min mening, vilket också Post- och Telestyrelsen bekräftat eftersom de inte kan utöva tillsyn baserat på ett direktiv som numera är ogiltigt.

Att regeringen nu vill göra en utredning för att ”domstolen inte uttalade om nationella bestämmelsers förenlighet med unionsrätten” är en ful fint. Det smakar också beskt att det är en f d statssekreterare i justitiedepartementet och rikspolischef som ska göra analysen som dessutom ska göras i samråd med några av de myndigheter, t ex Polisen, som skriker att datalagring behövs för att lösa brott. Finns det verkligen någon statistik på detta? Jag tror knappast att de vardagsbrott, som polisen idag är ganska värdelösa på att lösa, klaras upp bättre om alla svenskars telefon- och datakommunikation lagras.

Det ligger naturligtvis en hund begraven här. Moderaterna och även Socialdemokraterna vill ha en omfattande datalagring. Det blir alldeles tydligt när man läser uppdraget till utredaren som kommer från det moderatstyrda justitiedepartementet. Man konstaterar bland annat att datalagring är ”av fundamental betydelse för brottsutredningsverksamheten”. Kanske kan Centern vara en motvikt i regeringen, de vill ju riva upp datalagringen, men så länge Moderaterna styr blir det förmodligen inte så. Som f d moderat är det svårt att inte skämmas över ett parti som fullständigt tappat kompassen i integritets och rättsäkerhetsfrågor. Jag kan inte tolka det annorlunda att Moderaterna nu väljer att gå till val på en fortsatt integritetskränkande datalagring ”som om ingenting har hänt”. Tyvärr lär väl inte heller detta vara den mest bevakade frågan inför valet. Särskilt inte sedan M och S är helt överens.

Jag vill inte vara alltför skeptisk men gissar redan nu att utredningen kommer fram till att man kommer fortsätta datalagra precis som tidigare i Sverige eftersom man menar att den svenska lagen ”tar hänsyn” till den personliga integriteten på ett bättre sätt än direktivet, eftersom man t ex begränsat lagringstiden till sex månader. Regeringen tyckte att man lade ”stor vikt” vid den personliga integriteten när man införde den svenska lagen men missar nu det faktum att den är insamlingen av uppgifterna från första början som strider mot de grundläggande rättigheterna. Denna allvarliga integritetskränkning kan naturligtvis inte räddas bara för att man inskränkte tiden uppgifterna ska lagras.

En ypperlig och längre redogörelse finns här.

HAX har också skrivit om detta.

Läs andra bloggar om: , , , , , , , ,