Hovrätten: Olovlig installation av Google Talk är inte dataintrång

Google Talk

Metro följde i fredags upp nyheten om det kan vara olagligt att olovligen ladda ner program i din jobbdator, som jag skrev om i tidigare i veckan.

Jag har ännu inte läst Riksåklagarens bedömning men jag hoppas få tag i den under veckan som kommer. Däremot har jag läst Svea Hovrätts dom (B 11884-13) som nu har vunnit laga kraft eftersom den inte överklagats till Högsta domstolen. Hovrätten beskriver tydligt att man inte bedömer förfarandet att installera program som t ex Google Talk som brottsligt.

Om begreppet ”register” ges en vid tolkning skulle följaktligen alla programinstallationer som sker olovligen vara kriminaliserade. Ändamålet med straffbestämmelsen är emellertid att skydda datalagrat material. N N:s åtgärd att enbart installera ett dataprogram som endast påverkar sådana system i datorn som är betingade av dess funktion bör således falla utanför vad som utgör ett ”införande av uppgift i register” i den aktuella straffbestämmelsens mening. En annan sak är att en sådan åtgärd kan strida mot interna förskrifter om användningen av datorer hos en arbetsgivare. Mot denna bakgrund ska åtalet mot Lars Karlsson för dataintrång ogillas. Tingsrättens dom ska alltså ändras i denna del.

Även om det bara är Högsta domstolens avgörande som kan vara prejudicerande så får man nog ändå säga att Svea Hovrättens domslut är vägledande tills dess att frågan lyfts högre upp. Riksåklagarens bedömning påverkar inte på något sätt hur domstolar dömer, vilket är naturligt eftersom åklagaren är en part i målet. En tingsrätt som tar upp ett liknande fall tar ingen hänsyn till detta utan utgår från lagen och hur den tolkats av andra domstolar, t ex hovrätten i detta fall (https://fightingmovie.net/turn-ufc-passion-profit/).

För att någon ska kunna åtalas och dömas för dataintrång är det min bedömning att det måste finnas ett uppsåt, dvs att man skadar eller riskerar att skada någon/något. Att enbart installera ett program som inte skadar något eller inte påverkar datalagrat material är inte tillåtet om arbetsgivaren förbjuder detta, men det är inte olagligt. 

Representanter från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum (UC) säger i media ”men eftersom det redan finns prejudicerande domar som säger att otillåtna programinstallationer är ett brott, anser man att saken inte behöver prövas i HD”. Det skulle vara mycket intressant att få reda på vilka prejudicerande domar som Åklagarmyndigheten hänvisar till när det gäller dataintrång som begås bara genom en enkelt installation av Google Talk, Spotify eller andra program som inte påverkar datalagrat material eller sker utan uppsåt.

Runt om kring kärnan i detta finns det en del annat som gör mig fundersam:

  • ”Sista ordet är sagt” skriver IDG. Ja, i och med att Hovrättens dom står fast. Inte genom att Riksåklagaren gör en bedömning. IDG gör en dålig analys.
  • ”Hovrätten har dömt fel” anser RÅ. Ja, men då får man ju överklaga till HD.

När det nu visar sig att rättsläget är såpass oklart kanske det hade varit bättre att RÅ överklagat till HD så vi hade fått ett slutgiltigt svar på om detta (installationen av Google Talk) är dataintrång eller inte.

Läs andra bloggar om: , , , , , ,